भारत का कोरोना मिटर

भारत का कोरोना मिटर 
India

35,043268,8891,147

Maharashtra

9,91587432

Gujarat

4,08265197

Delhi

3,43918156

Madhya Pradesh

2,66036130

Rajasthan

2,4383551

Uttar Pradesh

2,2031139

Tamil Nadu

2,1623227

Andhra Pradesh

1,4032831

Telangana

1,0122926

West Bengal

758822

Jammu and Kashmir

581468

Karnataka

557921

Kerala

496144

Bihar

40342

Punjab

3571319

Haryana

310123

Odisha

12831

Jharkhand

10833

Chandigarh

56

Uttarakhand

555

Assam

4211

Himachal Pradesh

4061

Chhattisgarh

381

Andaman and Nicobar Islands

3387

Ladakh

2280

Meghalaya

1251

Puducherry

86

Goa

74

Tripura

21

Manipur

21

Arunachal Pradesh

11

Nagaland

10

Mizoram

11